شنيدم سخني خوش كه پير كنعان گفت

فراق يار نه آن مي كند كه بتوان گفت

******************

اي عشق به خويشتن بلا خواسته ام

آنگه كه به آرزو تو را خواسته ام

******************

عشق گر زيبا بود معشوق گو زيبا مباش

عشق را با صورت زيبا و نازيبا چه كار

*******************

جنس شما آدميان كم بقاست

عشق بود فاني و باقي فناست

********************

اي بي خبر از سوخته و سوختني

عشق آمدني بود نا آموختني

********************
/ 0 نظر / 12 بازدید