خداحافظي

ax(31).jpg

توي اين نامه آخر واسه من نوشته بودي
واسه اين قلب عاشق تو مث فرشته بودي
تو نوشتي اگه دوريم تو دل هم خونه داريم
هر جاي دنيا كه باشيم عشقو ياد هم مياريم
كار از اين حرفا گذشته تو ديگه بر نمي گردي
از همون لحظه بريدي كه خدافظي كردي
تو بگو با چه اميدي چشم به راه تو بمونم
وقتي كه از توي چشمات ته قصه رو مي خونم
اگه دل بريدي از من دل من اما باهاته
رفتنت منو سوزونده نوبت خاطره هاته
مي دونم تمام حرفات ناز مهربون بهونست
كاش مي ديدي كه هميشه چشم تو چراغ خونست
كاش كه حرفاي تو راست بود كاش كه رفتنت سراب بود
عمر عشق سر نمي اومد تمام قصه يه خواب بود
كار از اين حرفا گذشته تو ديگه بر نمي گردي
از همون لحظه بريدي كه خدافظي كردي
تو بگو با چه اميدي چشم به راه تو بمونم
وقتي كه از توي چشمات ته قصه رو مي خونم

4bnv95z.jpg

اما حيف كه رفتي

105vc5y.jpg
/ 0 نظر / 19 بازدید